Randolph Carter vallomása

Eredeti cím: Statement of Randolph Carter, The

1 1663

Szerző: Howard Phillips Lovecraft • Év: 1919

Mondom, nem tudom mi lett Harley Warrennel, bár úgy gondolom, legalábbis remélem, hogy elmerült a békés feledésben, ha létezik egyáltalán ilyen áldott dolog. Igaz, hogy öt éven át a legközelibb barátja voltam, és gyakori, elfogult résztvevője a szörnyű, ismeretlen után irányuló kutatásainak. Nem tagadom, bár az emlékeim bizonytalanok és homályosak, hogy az ön tanúja láthatott minket együtt, ahogy mondta, a Gainsville csúcson, a Big Cypress mocsár felé haladva, fél 12-kor azon a szörnyű éjszakán. Azt viszont határozottan megerősítem, hogy lámpásokat, ásókat és egy sodronyköteget cipeltünk magunkkal egyéb felszerelési tárgyakkal együtt; mert ezek a dolgok mind szerepet játszottak azon az egyedülállóan visszataszító helyen, amelynek képe beleégett összezavart emlékezetembe. De amiatt, ami utána következett és a tény miatt, hogy másnap reggel egyedül, kábultan találtak meg a mocsár szélén, ki kell tartanom amellett, hogy nem tudok semmit azon kívül, amit újra és újra elmondtam önnek. Ön azt mondja, hogy nincs semmi a mocsárban, vagy a mocsár közelében, ami ennek a félelmetes epizódnak az okozója lehetett volna. Én csak azt tudom felelni, hogy nem tudok semmit azon túl, amit láttam.

Vízió vagy lidércnyomás lehetett – vízió vagy lidércnyomás, kényszeredetten reménykedem, hogy az volt – még ez az, amit elmém leginkább képes elfogadni, mint magyarázatot azokra a sokkoló órákra, miután magunk mögött hagytuk a lakott területeket. És hogy Harley Warren miért nem tért vissza, azt csak ő, vagy a szelleme – vagy valami névtelen dolog, amit megnevezni képtelen vagyok – mondhatja meg.

Ahogy ezelőtt mondtam, Harley Warren hátborzongató tanulmányai jól ismertek voltak előttem, és néhányban nekem is részem volt. Különös, ritka, tiltott témájú könyveket tartalmazó hatalmas gyűjteményéből minden könyvet elolvastam, amely általam jól ismert nyelven íródott, de ezek száma elenyésző volt azokhoz képest, melyeket számomra ismeretlen nyelveken írtak. A legtöbb – azt hiszem arabul volt; és az az ördög-ihletésű könyv, mely a végzetet okozta – a könyv, melyet zsebében vitt a túlvilágra – olyan betűkkel íródott, amelyekhez hasonlót azelőtt még soha nem láttam. Warren soha nem mondta el, mi volt abban a könyvben. Ami pedig tanulmányaink természetét illeti – kell e újra mondanom hogy miért nem emlékszem mindenre, ami velem történt? Nekem jóval könyörületesebbnek tűnik, ha nem teszem, mert szörnyű tudományok voltak, amelyeket jóval inkább kelletlen elragadtatásom, mint pillanatnyi hajlandóságom miatt folytattam. Warren folyton uralkodott felettem, és néha féltem tőle. Emlékszem, hogy megborzongtam arckifejezése láttán a szörnyű esemény előtti éjszakán, amikor szüntelenül beszélt teóriájáról, hogy egyes tetemek miért nem indulnak bomlásnak, hanem bántatlanul, épségben pihennek sírjukban évezredeken át. De most már nem félek tőle, mert sejtem, hogy tudtomon kívül álló, elképzelhetetlen szörnyűségekről tudott. Most aggódom érte.

Még egyszer mondom, nincs kézzelfogható ötletem, hogy mi volt a szándékunk azon az éjszakán. Természetesen valamilyen módon kapcsolatban állt azzal a könyvvel, amelyet Warren magával vitt – egy ősi könyvet kibetűzhetetlen jelekkel, amit még Indiából szerzett egy hónappal azelőtt – de esküszöm, hogy nem tudom mi volt az, amit kerestünk. A tanúja azt mondta, látott minket fél 12-kor a Gainsville csúcson, a Big Cypress mocsár felé igyekezni. Ez valószínűleg igaz, de nincs határozott emlékem róla. Csak egy kép égett bele a lelkembe egy helyszínről, ami pedig az időpontot illeti, az jóval éjfél után lehetett, mert egy fogyó félhold pihent magasan a ködös égbolton.

A hely egy ősi temető volt; olyan ősi, hogy megborzongtam az időtlen idők mély nyomait látván. Egy mély, párás mélyedésben volt, sűrű fűvel, mohával és különös kúszó növényekkel benőve, a levegőben pedig meghatározhatatlan bűz terjengett, amit csapongó képzeletem – abszurd módon – a rothadó kővel asszociált. Minden magán viselte az elhanyagoltság és gondozatlanság nyomait, és az a különös érzésem támadt, hogy Warren és én voltunk az első élőlények, akik megtörték az évszázadok halálos csendjét. Túl a völgy szegélyén a halovány fogyó félhold kandikált ki a visszataszító ködből, ami mintha soha nem látott katakombákból származott volna, és gyenge, remegő fényének köszönhetően ki tudtam venni az ódon sírtáblák, urnák, kenotáfionok és mauzóleum homlokzatok visszataszító sorát, düledező, mohával fedett, nyirkosság foltos alakjait, melyeket félig eltakart a sűrűn, buján szerteágazó beteges növényzet.

Az első határozott emlékem ebben a szörnyű temetőben az volt, amikor Warrennel megálltunk egy félig összeomlott sír előtt, és ledobtuk a terheket, amiket – úgy látszott – addig cipeltünk. Megfigyeltem, hogy egy zseblámpa és két ásó volt nálam, míg társam egy egyszerű lámpással és egy hordozható adó-vevő készülékkel volt felszerelve. Nem szóltunk egy szót sem – mindketten tudtuk mi a feladatunk – és habozás nélkül megragadtuk az ásóinkat, nekiláttunk, hogy megtisztítsuk az ősi, egyenletes felületű sírt, az azt borító mindenféle fűtől, gyomnövénytől, és a rajta felgyülemlett földrétegtől. Miután végeztünk, és a teljes felület – ami három óriási gránitlapból állt – szabaddá vált, pár lépéssel hátrébb álltunk, hogy onnan vizsgáljuk meg munkánk színhelyét, és Warren – úgy tűnt – elmélyedt a gondolataiban. Utána visszament a sírhoz, és ásóját emelőként használva megpróbálta felnyitni azt a lapot, amelyik a legközelebb volt egy köves romhoz, amely a saját idejében egy emlékmű lehetett. Nem járt sikerrel, és intett, hogy menjek segíteni neki. Végül egyesített erővel sikerült meglazítanunk a követ, amit aztán felemeltünk, és oldalára döntöttük.

A sírlap eltávolításával egy fekete nyílás tárult fel, amiből ártalmas gázok áramlottak ki, de olyan émelyítőek, hogy azonnal visszahőköltünk az iszonyattól. Egy kis idő múlva, mikor visszatértünk a lyukhoz, a kigőzölgés már nem tűnt olyan elviselhetetlennek. Lámpásaink egy kőlépcsősor tetejét világították be, amin a belső föld váladéka csurgott le, és amit nyirkos, salétrommal borított falak szegélyeztek. És most, ennél a résznél tudok először emlékezetembe idézni emberi beszédet: Warren végre megszólított lágy, tenor hangján; és hangja szokatlanul nyugodtnak hatott félelmetes környezetünkhöz képest.

„Sajnálom, de meg kell kérjelek, hogy maradj a felszínen” – mondta – „vétek lenne bárkit is a te gyenge idegeiddel leengedni oda. Fogalmad sincs róla, még azzal együtt sem, amit olvastál és amit mondtam neked, hogy mit fogok látni és tenni. Ez ördögi munka, Carter, és kételkedem benne, hogy bárki vasidegzetek nélkül végig tudná nézni, és élve, józanul jönne vissza. Nem akarlak megbántani, és Isten a tanúm rá, hogy legszívesebben magammal vinnélek, de a felelősség az én vállamat terheli, és nem vihetek le egy olyan labilis idegzetű személyt, mint te, a biztos halálba, vagy őrületbe. Mondom, el sem képzelheted, miről van szó valójában! De ígérem, hogy a telefonon keresztül minden lépésemről informállak, láthatod, van itt elég drót, hogy leérjen a föld közepéig és vissza!”

Még mindig hallom emlékezetemben azokat a hűvösen kimondott szavakat; és még mindig emlékszem tiltakozásomra. Rettentően aggaszthatott még a gondolata is, hogy lekísérjem barátomat azokba a síri mélységekbe, még ha pont előtte tett is tanúbizonyságot hajthatatlan makacsságáról. Egyszer még meg is fenyegetett, hogy abbahagyja az expedíciót, ha rendíthetetlen maradok, és ez a fenyegetés hatásosnak bizonyult, mivel egyedül ő ismerte a kulcsot, ami a dologhoz vezetett. Ezekre még mind emlékszem, ellenben azt már nem tudom, hogy miféle dolgot kerestünk. Miután megkapta vonakodva tett beleegyezésemet tervéhez, Warren felkapta a sodronytekercset, és beállította a műszereket. Jelzésére elvettem az utóbbi közül az egyiket, és helyet foglaltam egy idős, elszíneződött sírkövön, nem messze az újonnan feltárt nyílástól. Aztán megrázta a kezem, vállára vette a sodronyköteget és eltűnt abban a leírhatatlan csontkamrában.

Vagy egy percig követtem szememmel lámpásának fényét, és hallottam a drót suhogását, ahogy fektette le maga után; de hamarosan a ragyogás váratlanul eltűnt, mintha a kőlépcső azon a részen fordulatot vett volna, és a hang is majdnem ugyanolyan gyorsan elhalt. Egyedül voltam, mégis az ismeretlen mélységekbe kötve azzal a varázslatos huzallal, aminek szigetelt felszíne zölden feküdt a fogyó félhold küszködő sugarai alatt.

Kitartóan néztem az órámat a zseblámpám fényében, és lázas aggodalommal figyeltem a kézibeszélőt, de több mint negyed óráig nem hallottam semmit. Aztán egy erőtlen kattanást hallatott a készülék, és én feszült hangon leszóltam barátomnak. Nyugtalan voltam, mégis felkészületlenül értek a szavak, amelyek feljöttek abból a hátborzongató pincéből, olyan hangsúllyal, amely jóval riasztóbb és rémisztőbb volt mindnél, amelyet azelőtt Harley Warrentől hallottam. Ő, aki olyan nyugodtan hagyott ott kis idővel azelőtt, most remegő suttogással szólt lentről, ami jóval baljóslatúbb volt a leghangosabb sikoltásnál:

„Istenem! Ha látnád, amit én látok!”

Nem tudtam válaszolni. Szótlanul várakoztam. Utána újra jöttek az őrjöngő hangok:

„Carter, ez iszonyatos… szörnyűséges… elképzelhetetlen!”

Ezúttal a hangom nem hagyott cserben, és izgatott kérdések özönét zúdítottam a telefonkagylóba.

Rémülten, egyre csak ismételgettem, „Warren, mi van? Mi van?”

Újra jött barátomnak félelemtől rekedt hangja, ezúttal kétségtelenül átitatva a kétségbeeséssel:

„Nem tudom elmondani, Carter! Ez minden képzeletet felülmúl – nem merem elmondani neked – nincs ember, aki tudná ezt és élne – Jóságos isten! Soha még csak nem is álmodtam erről!”

Újra csend, kivéve az összefüggéstelen özönét remegő kérdezősködésemnek. Utána Warren még vadabb megrökönyödést kifejező hangja: „Carter! az Isten szerelmére, tedd vissza a lapot és lépj meg, ha tudsz! Gyorsan! – hagyj ott mindent és igyekezz kifele – ez az egyetlen esélyed! Csináld, amit mondok, és ne kérd hogy megmagyarázzam!”

Hallottam, mégis csak arra voltam képes, hogy ismételgessem eszeveszett kérdéseimet. Körülöttem a sírok voltak és a sötétség és az árnyékok; alattam az emberi képzelet sugarán túli, felfoghatatlan veszedelem. De a barátom nagyobb veszélyben volt, mint én, és a félelmen túl éreztem egy bizonytalan neheztelés, hogy képesnek tart arra, hogy otthagyjam ilyen körülmények között. Újabb kattanás, és egy kis szünet után Warren szánalmas kiáltozása:

„Tűnj el! Az Isten szerelmére, tedd vissza a lapot és tűnj el, Carter!”

Valami a valószínűleg megsebesült társam kisfiús szlengjében kizökkentett tehetetlenségemből. Határoztam és elhatározásomat a készülékbe ordítottam, „Warren, tarts ki! Lemegyek!” De erre az ígéretre barátom hangja a legvégső elkeseredés sikolyába fulladt:

„NE! Te ezt nem értheted! Túl késő... és a saját hibám. Tedd vissza a lapot és rohanj... nincs semmi amit akár te, akár bárki más tehetne!”

A hang újra megváltozott, ezúttal felvéve egy nyugodtabb hangzást, mintha reményvesztett megnyugvássá vált volna. De azért mégis feszült maradt az irántam érzett aggodalomtól.

„Gyorsan... mielőtt túl késő lenne!”

Megpróbáltam nem figyelni rá; megpróbáltam áttörni a tehetetlenségen, ami úrrá lett rajtam, beváltani az ígéretemet, hogy lerohanok, hogy a segítségére sietek. De a következő suttogás még mindig a merev iszonyat bilincseibe fogva, tehetetlenül talált rám.

„Carter – siess! Semmi értelme – menned kell – jobb ha csak egy, mintha kettő ... – a lapot –”

Szünet, újabb kattanás, aztán Warren erőtlen hangja:

„Közeleg a vég – ne nehezítsd meg – fedd el azokat az átkozott lépcsőket és fuss az életedért – időt vesztesz – viszlát, Carter – nem látlak többé.”

Itt Warren suttogása kiáltássá duzzadt, egy kiáltássá, ami fokozatosan egy, a korok minden iszonyatával teli sikollyá változott:

„Átok ezekre a pokoli lényekre – légiókra – Úristen! Tűnj el! Tűnj el! TŰNJ EL!”

Utána csend volt. Nem tudom hány végeérhetetlen eónig ültem megdermedve; suttogva, morogva, kiáltozva, sikoltozva a telefonba. Újra meg újra csak suttogtam és mormoltam, mondtam, kiabáltam és sikoltottam azokon az eónokon át, „Warren! Warren! Válaszolj – ott vagy?”

És ekkor jött el értem a mindent betetőző iszonyat – a hihetetlen, elképzelhetetlen, szinte kimondhatatlan dolog. Mondtam, hogy úgy tűnt eónok teltek el, miután Warren elsikoltotta utolsó, elkeseredett figyelmeztetését, és utána csak a saját kiáltásaim törték meg a rettenetes csendet. De rövid idő múlva újabb kattanás hallatszott a kézibeszélőből, és én feszülten figyeltem. Újra leszóltam, „Warren, ott vagy?” és hallottam válaszolni a dolgot, a dolgot, amely végül a sötétséget borította az elmémre. Nem próbálom meg, úriember, megmagyarázni ezt a dolgot – ezt a hangot – és még csak meg sem próbálom leírni részletesen, mert már az első szavak elvitték az öntudatomat és egy emlékezetkiesést okoztak, amely egészen a kórházban való felébredésemig tartott. Mondjam –e, hogy a hang mély volt; tompa; kocsonyás; távoli; nem evilági; embertelen; testetlen? Mit mondjak? Ez volt élményeim vége, és ez egyben történetem vége is. Hallottam, és már nem tudtam másról – hallottam, ahogy ott ültem megkövülten a mélyedésben lévő temetőben, az omladozó kövek és düledező sírok, a buja növényzet és miazmás gázok közepette – hallottam felbugyogni annak a gyalázatos nyitott sír legbenső mélységeiből, miközben figyeltem a formátlan, dögevő árnyékok táncát az átkozott fogyó hold alatt.

És ez volt az, amit mondott a hang:

„Bolond, hát nem érted?? Warren HALOTT!!

Kornya Zsolt fordítása

Legújabbak

Clark Ashton Smith:
Hasisevő, avagy a Gonosz Apokalipszise, A

Olvasás

Robert E. Howard:
Harp of Alfred, The

Olvasás

Robert E. Howard:
Red Thunder

Olvasás

Legolvasottabb

Howard Phillips Lovecraft:
Cthulhu hívása

Ez az egyetlen történet Lovecraft részéről, amelyben jelentős szerepet kap a szörnyisten, Cthulhu. 1926 későnyarán, kora őszén íródhatott. A dokumentarista stílusban megírt történet nyomozója, Thurston, a szemita nyelvek egyetemi kutatója darabkáról darabkára rakja össze a rejtélyes kirakóst. A fiatal kutató egyre több tárgyi és írásos bizonyítékát leli a hírhedt Cthulhu-kultusz létezésének. A kultisták a Necronomicon szövege alapján a nagy szörnyisten eljövetelét várják. A történetek a megtestesült iszonyatról beszélnek, ami átrepült az űrön és letelepedett a Földön sok millió évvel ezelőtt. Most hosszú álmát alussza tengerborította városában: Ph’ngluimglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn, vagyis R'lyeh házában a tetszhalott Cthulhu álmodik. A Csendes-óceán déli részén néhány bátor tengerész megtalálta a várost és felébresztette a Nagy Öreget. Ennek hatására őrülethullám robogott végig a Földön, több ember lelte halálát ezekben az időkben. A találkozást csak egy tengerész élte túl, de ő is gyanús körülmények között halt meg. A fiatal kutató érzi, hogy ő is erre a sorsra juthat... A novellát nagy részben Lord Tennyson Kraken című költeménye inspirálta: Cthulhu is egy csápos, polipszerű szörny, egy alvó isten (ez a gondolat nagyban Lord Dunsany műveinek Lovecraftra gyakorolt hatásának köszönhető). S. T. Joshi felveti, hogy számottevő hatást váltott ki Lovecraftra Maupassant Horlája és Arthur Machen A fekete pecsét története című története is. Maga Lovecraft e történetet roppant középszerűnek, klisék halmazának titulálta. A Weird Tales szerkesztője, Farnsworth Wright először elutasította a közlését, és csak azután egyezett bele, hogy Lovecraft barátja, Donald Wandrei bebeszélte neki, hogy más magazinnál is érdeklődnek a sztori iránt.

Olvasás

Howard Phillips Lovecraft:
Őrület hegyei, Az; Hallucináció hegységei, A

Egy déli sarki kutatócsoport, köztük a narrátor, William Dyer a Miskatonic Egyetemről az Antarktiszra indul 1930/31 telén. A fagyott környezetben 14, a hideg által konzerválódott idegen lényre bukkannak. Miután a kutatók több csoportra oszlanak, és az egyikről nem érkezik hír, a megmaradt tagok felkeresik az eltűntek táborát, ahol szétmarcangolt emberi és állati maradványokat találnak - néhány idegen létformának pedig mindössze hűlt helyét... Legnagyobb döbbenetükre azonban a kutatás során feltárul előttük egy évmilliókkal régebben épített, hatalmas kőváros, amely a Nagy Öregek egykori lakóhelye lehetett. A kisregényt szokás Poe Arthur Gordon Pym című kisregényének folytatásaként tekinteni, az enigmatikus és meg nem magyarázott jelentésű kiáltás, a "Tekeli-li!" miatt. Eredetileg a Weird Talesbe szánta Lovecraft, de a szerkesztő túl hosszúnak találta, ezért öt éven át hevert a kisregény felhasználatlanul a fiókban. Az Astounding végül jelentősen megváltoztatva közölte a művet, több bekezdést (nagyjából ezer szót) kihagyott, a teljes, javított verzió először 1985-ben látott napvilágot.

Olvasás

Abraham Merritt:
Moon Pool, The

Amikor dr. David Throckmartin elmeséli egy csendes-óceáni civilizáció ősi romjain átélt hátborzongató élményeit, dr. Walter Goodwin, a regény narrátora azzal a meggyőződéssel hallgatja a hihetetlen történetet, hogy a nagy tudós valószínűleg megzavarodott. Azt állítja ugyanis, hogy feleségét és kutatócsoportjának több tagját magával vitte egy "fényjelenség", amely az úgynevezett Holdtóból emelkedik ki teliholdas éjszakákon. Amikor azonban Goodwin eleget tesz Throckmartin kérésének, és társaival a titokzatos szigetre utazik, fantasztikus, megdöbbentő kalandok sorozata veszi kezdetét.

Olvasás

Kommentelés

Minden mező kitöltése kötelező!

Hozzászólások

1.

twillight

Dátum: 2021-11-23 13:28:23
 

Variáció a Megnevezhetetlenre.

szövegkereső

keresés a korpuszban

Az alábbi keresővel az adatbázisban fellelhető irodalmi művek szövegeiben kutathat a megadott kifejezés(ek) után.

...

Keresési beállítások:

bármelyik kifejezésre
mindegyik kifejezésre
pontos kifejezésre