Cikkek

Híres mágusok és mágikus rendek

0

Szerző: Nayah • Dátum: 2006-05-30

A kései ókor és a korai középkor misztikus tanainak gyűjtőneve a gnoszticizmus. Időszámításunk szerint a II. században alakult ki Észak-Afrika keleti térségében, zsidó, pogány-platonikus és korai keresztény elemek keveredéséből. Tanainak lényege, hogy a megvilágosodás kulcsa nem a hit hanem a tudás, vagyis a gnózis (görög eredetű szó). A materiális világ legyőzésére törekedtek. A gyakorlatban számmágiát, szómágiát alkalmaztak, ötvözve az ókeleti asztrológia démonhitével. Egyik fontos istenük Abraxas. Az abraxasgemmák olyan talizmánok, amelyek a gnosztikus szekták számmágián alapuló tudásából merítenek. A gnoszticizmus írásos forrásai az újtestamentumi Apokrifek és a Pisztisz Szophia (kopt nyelvű dokumentum a III. századból), amely a sötétségbe rejtett bölcsesség szenvedéssel teli útjáról szól. Legfontosabb képviselői Alexandriai Kelemen, Origenész és Tertulliánusz.

A középkori mágia felvirágzása a vándor adeptusoknak és az alkimistáknak köszönhető. Az alkímia Egyiptom eredeti nevéből, a Kemből alakult ki arab közvetítéssel. (al kimiya, a Fekete Ország mágikus mestersége) Az arabok Egyiptomból hozták át a folyadékok és ötvözetek mágikus erejébe vetett hitet, Marokkóba majd Spanyolországba. A IX.–XI. században Sevilla, Córdoba és Granada voltak a fő központok. Később ez az ezoterikus tudomány egész Európában elterjedt.  

A templomosok rendje 1118-ban alakult. Hugues de Payns francia nemesember és kilenc társa alapította. Eredetileg a Szentföldre induló zarándokokat védelmezték. Feltehetőleg a Frigyládát és a Grált akarták felkutatni. Jeruzsálemben felépítették Salamon templomát, mely a szálláshelyük lett. Ekkor még El-Aksza mecsetnek hívták. A XII. századra jelentősen meggazdagodtak, állítólag a legnagyobb kincsként a szent Grált őrizték. A gnosztikus filozófiát követték. Nagy hatást tettek rájuk az albigensek és a Katarok ezoterikus hagyományai. V. Kelemen pápa idején felszámolták a rendet. Utolsó nagymesterüket Molay-t megkínozták és máglyára küldték társaival együtt. Franciaországban a mai napig keresik a Templomosok kincsét és a Grált.  

A Rózsakeresztesség alkímiai szemléletből alakult ki, Christian Rosenkreutz hatására. Eredete 1614- 1616-ra tehető, amikor három, az okkult testvériség által megalkotott könyv jelent meg. A feltételezett szerző Johann Valentin Andreae. Az első mű a Fama Fraternitatis (Nagytekintetű Rózsakereszt rend)-Christian Rosenkreutz találkozása a demcari bölcs emberekkel. A másik könyv a Confessio Fraternatitis (A Rózsakeresztes testvériség Vallomása) Rosenkreutz életéből villant fel részleteket, és a csatlakozásra buzdít. A harmadik a Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz (Rózsakereszt Krisztián alkímiai mennyegzője), melyben a szereplő felfedezi a Bölcsesség titkos könyveit. Állítólag ez a rend a templomos lovagok misztériumának egyenes folytatása, akik átvették a Grál őrzését. A rózsa és a kereszt Andreas Libevius szerint Luther pecsétjéhez kapcsolódva keletkezett. Szívből kinövő keresztet ábrázol egy rózsakehely közepén. A rózsa kelyhe a Grál, ami felfogja a vért, és öt szirma Jézus öt szent sebe. A közepe Jézus szent szívének és a szeretetnek a szimbóluma. A kereszt a halál feletti győzelem, a szellem felé fordulás és a négy elem jelképe. A Rózsakeresztesek az évszázadok folyamán több néven és több alakban bukkantak fel. Jelentős politikai befolyásuk volt. 1769-ben Eperjesen alakult meg az első magyar páholy. A Szabadkőművesekkel szemben a Rózsakeresztesség a lélek útja. Napjainkban a Rózsakeresztnek több ága létezik, például az Egyiptomi Rózsakereszt és az Arany Rózsakereszt.  

A Golden Dawn (Arany Hajnal) 1888-ban Angliában alakult mágikus rend, Dr. Wynn Westcott (1848-1925) hozta létre Samuel McGregor Mathers (1854-1918) segítségével. Szertartásaik eredetileg egy angol rózsakeresztes hagyatékában talált öt szabadkőműves fokozaton alapultak. Az első időkben jórészt okkult és szakrális szövegeket tanulmányoztak. 1892-ben egy új, az első 5 fokozat felett elhelyezkedő belső rendet hozott létre Wescott, Mathers és Dr. William Woodman, mely az Ordo Rosae Rubeae et Aurea Crucis (A vörös rózsa és az arany kereszt rendje) nevet viselte. Ez három új fokozatot jelentett. Ehhez később még hármat illesztettek, melyhez csak a rend titkos mesterei férhettek hozzá. A fokozatok alsó rendje: 0. neophyte, 1. zelator, 2. theoricus, 3. practicus, 4. philosophus. A középső rend: 5. adeptus minor, 6. adeptus major, 7. adeptus exemptus. A felső rend: 8. magister templi, 9. magus, 10. ipsissimus. Ezekhez a fokozatokhoz Mathers rendelte hozzá a Kabbalista szefirák rendszerét. Ő volt az, aki a rituális mágia felé irányította a rend tevékenységét. Nagymértékben támaszkodtak a Dee és Kelly által kifejlesztett énoki mágiára. A rend első temploma az Ízisz Urania volt (1888. London), utána Ozirisz temploma, majd Hórusz temploma, Amon-Rá temploma és végül Ahathoor temploma (Párizs) jött létre. Ezek nevei jelzik az erős egyiptomi hatásokat, de foglalkoztak görög, rózsakeresztes, kelta, énoki és hindu elemekkel is. [Aleister Crowley]  

A híres Aleister Crowley (Edward Alexander Crowley) (1875. október 12.-1947) tanítója Allan Bennett (1872-1923) volt. Kutatási területként a ceremoniális mágiát választotta. A Crowley által publikált 777 című könyv egy részét ő állította össze. Később buddhista szerzetesnek állt. Crowley 1898. november 18-án csatlakozott a rendhez, ahol a Frater Perdurabo (Aki Mindvégig Kitart) titkos nevet kapta. (Master Therion, To Mega Therion, Az Apokalipszis Fenevadja, Oliver Haddo, Vladimir Svaref, Chioa Khan, Lord Boleskine, Mahatma Guru Sri Paramahansa Shivai, Baphomet neveken is szerepelt) Állandóan kritizálta a rendet a szertartások színvonala és a mágikus gyakorlat hiánya miatt. Mielőtt még hivatalosan elérte volna a középső fokozatokat már elsajátította a tudást barátja és mestere, Bennett révén. Összeveszett Matherssel, mert azt állította, hogy a rend titkos vezetői őt nevezték ki új vezetőnek, Mathers helyett. Ezután új rendet alapított.  

Mathers halála után (1918) az eredeti Golden Dawn feloszlott, a tagok azonban új csoportokat alapítottak, köztük a Stella Matutina nevű rendet. 1937 és 1941 között Crowley egykori titkára, Israel Regardie (1907-1985) kiadta a The Golden Dawn című négykötetes művét, mely a rend rítusait és a Stella Matutina teljes szertartásrendjét írja le. A könyvet ma minden ceremoniális okkultista bibliájának tekintik, Regardie-t pedig a modern nyugati mágia legnagyobb szaktekintélyének tartják.  

Argenteum Astrum (Ezüst Csillag) néven, Aleister Crowley alapított rendet 1907-ben kb 100 taggal. Crowley kinevezte magát Magister Templivé, miután láthatóvá tett egy Choronzon nevű démont. (1909 december 6. ) (Más források szerint ezt a fokozatot Kínában szerezte.) Ezután egy szexuális mágiával foglalkozó német titkos rend, az Ordo Templi Orientis vezetője, Theodor Reus megvádolta, hogy elárulta tanításaikat. Crowley az első világháború kitörése után az Egyesült Államokba utazott és az OTO amerikai ágát próbálta összehozni. Főbb könyvei a vezérlőszelleme, az egyiptomi Aiwass által diktált Liber Al vel Legis (A Törvény Könyve), a 777, a The Book of Thot (Thot könyve), a The Vision and the Voice (A látomás és a hang), The Confessions (Vallomások), a Magick in Theory and Practice (A mágia elmélete és gyakorlata) és a Quabalah of Aleister Crowley (Aleister Crowley Kabalája). Megjelentette a The Equinox (Napéjegyenlőség) című több száz oldalas folyóiratot. [Aleister Crowley]  

Mysteria Mystica Maxima vagy M.M.M. néven alapította meg Crowley az OTO brit páholyát 1912-ben. Vezetője Victor Neuburg volt. Crowley később egyesítette az Argenteum Astrummal.  

Az Ordo Templi Orientis-t 1896-ban alapította Karl Kellner Németországban. Célja volt a nemi gyönyört a metafizikai önmegvalósítás szolgálatába állítani. Tantrikus iskolák hagyományait követte. 1905-ben, Kellner halála után az új vezető és az első nagymester Theodor Reuss, majd 1922-ben Crowley lett, aki később elérte a legmagasabb, vagyis a Supremus és Legszentebb Király elnevezésű fokozatot, és egész Britanniában ő képviselte a rendet. A rend a Baphomet nevet adományozta neki. A tagok a szertartások során szexuális energiát gerjesztettek, de kilenc beavatási fokozatuk közül csak az utolsó háromhoz kapcsolódtak a szexuális jellegű tanítások és módszerek. A 7. a szexuális mágia teoretikus (elméleti) oldala, a 8. mágikus maszturbáció egy istennel vagy egy istennővel elképzelve, a 9. tényleges szexuális érintkezés, melyben fizikai partnerük testesítette meg az istenséget. Tanításaik között szerepelt a kabbalista Élet Fájának sötét, hátsó oldalának feltárása, Ananse pókhálójának segítségével. Ananse az ashanti legendákban szereplő pók, aki megteremtette az anyagot, melyből Nyame, a legfőbb égisten megalkotta az első emberi lényeket.  

Jelenleg két OTO szervezet van. Az angliai rend vezetője Kenneth Grant, a kaliforniai szervezeté pedig Grandy McMurtry.  

A Crowley által az első világháború után, a szicíliai Cefalu-ban alapított vallás és mágikus központ (kolostor) a Thélema (a szó jelentése akarat). Kábítószeres orgiák, pogány ihletésű mágikus szertartások jellemezték. Angol újságírók támadták a szervezetet. A botrány akkor tört ki, mikor Crowley legjobb tanítványa meghalt. Ekkor Mussolini parancsára kiutasították őket Olaszországból. Crowley axiómája: Tedd, amit akarsz, s az lesz a törvény. Meggyőződése szerint az embernek kapcsolatba kell kerülnie a szent vezérlőangyallal és meg kell találnia a belső célt és az igazi akaratot.  

Crowley azt a nézetet vallotta, hogy minden férfi és minden nő egy csillag, és létünk legfőbb értelme a szakadékon való átjutás.  

A Belső Fény Testvérisége (1922) Dion Fortune és férje által alapított mágikus rend. Célja az volt, hogy felkeltse az emberek érdeklődést a mágikus tanok iránt, ezért előadásokat tartottak és kiadványokat publikáltak. Jelentős toborzó munkát is végeztek. Egy ideig a Teozófiai Társaság Keresztény Misztikus Páholya elnevezést viselték, de ezt hamarosan megváltoztatták. A Belső Fény Testvériségéből nőtt ki a Fény Szolgái elnevezésű okkult csoport. Ennek jelenlegi vezetője Dolores Ashcroft-Nowicki, a kelta mágia, az ösvénymunkák (a tudat belső ösvényein való kutatás) szakértője. Központjuk Jersey államban, St. Helierben található.  

Alice Bailey (1880-1949) angol misztikus által alapított teozófikus, mágikus rend az Arcane School. Tanításaikat belső mesterek (többek között Koot Hoomi-val és egy tibeti-nek nevezett lénnyel folytatott beszélgetések) ihlették. A központjuk Londonban található.  

 

***  

 

A híres druida és mágus, Merlin (Merlinus Britannicus Ambrosius) feltehetőleg I.sz. 480 körül élt, Wales nyugati részén. Már fiatalon is híres volt próféciáiról. Később, miután Bleise-től a mágikus mesterséget elsajátította, Uther Pendragon szolgálatába állt, kinek fiát, Arthur királyt trónra segítette és élete végéig tanácsokkal látta el. Többek között segített létrehozni a Kerek Asztal lovagjainak társaságát. A monda szerint Merlin visszafelé élt az időben. [druida]  

Salamon (ie. 974-937) Izrael bölcsességéről híres királya volt. Neki tulajdonítják a Példabeszédek könyvét, a Prédikátor könyvét és az Énekek énekét. Több grimoire (varázskönyv) írójának tartották. Többek között a híres Clavicula Salomonis, a Lemegeton és egy sigillumgyűjtemény az, ami a középkorban jelent meg ugyan, mégis sokan Salamontól eredeztetik. Állítólag Raphael angyal ajándékozott neki egy varázsgyűrűt, amivel megidézhette a démonokat és arra kényszeríthette őket, hogy megmondják nevüket, jelüket, tisztüket és működési területüket.  

Eckhart von Hocheim (Eckhart mester) (1260-1327) német dominikánus szerzetes volt. Céljának azt tűzte ki, hogy megértse Isten szavának (Logos) hatását a világra. Elképzelése az volt, hogy Isten egyszerre lény és esszencia, és minden teremtmény része lehet, nem csak az emberé. Ezzel az állítással magára vonta a pápai fennhatóság haragját, és tanait visszavonni kényszerült.  

Pico della Mirandola (1463-1494) reneszánsz filozófus és misztikus, a Kabbalah szakértője. Munkásságában ötvözte a Kabbalah-t a kereszténységgel.  

Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535) német tudós és asztrológus volt. Leghíresebb műve az Okkult filozófia (Titkos Bölcselet). Természetes mágiával és kozmológiával foglalkozott, de a nekromanciát, az asztrológiát és hermetikát is tanulmányozta.  

Michel de Nostre Dame vagyis Nostradamus (1503-1577) francia orvos és Medici Katalin kedvenc jósa, aki a Századok című írását 1555-ben jelentette meg. Próféciái sok mindenben egybevágnak a Sybillák jóslataival. Írásai szimbolikusak, többféleképpen értelmezhetőek. Centuriáknak nevezik azokat a négysoros strófákat, amik elmés talányok formájában maradtak ránk. Ezeket 1781-ben a katolikus egyház felvette a tiltott könyvek jegyzékébe.  

Dr. John Dee (1527-1608) I. Erzsébet királynő udvari asztrológusa volt. 1581-ben megismerkedett Edward Kelly (1555-1595) médiummal, aki azt állította, hogy beszélni tud az angyalokkal kristálygömbjén keresztül. 1583. május 6-án Kelly lerajzolta az énoki betűket, aminek segítségével kidolgozták az Énoki mágia rendszerét. 1659-ben adták ki dr. John Dee naplóját, ami főképp a szellemi lényekkel való kapcsolattartásáról értekezik.  

Johannes Kepler (1571-1630) II. Rudolf császár udvari asztrológusa volt. A mai horoszkópkészítés alapjait fektette le.  

Placidus de Titis (1603-1668) itáliai szerzetes volt Az asztrológiában a mai napig használják házszámítási módszerét.  

Emanuel Swedenborg (1688-1772) lutheránus püspök fia volt. Matematikát tanult, de ennek ellenére komoly misztikus munkát végzett. Megszervezte az Új Jeruzsálem nevű csoportot. Szellemekkel, angyalokkal állt kapcsolatban.  

St.Germain gróf (Claude Louis) (1710-1780) vagy (1696-1784) Híres, Portugáliából származó zsidó kalandor. Azt állította magáról, hogy a Bölcsek Köve felfedezése által halhatatlanná vált. Akkoriban már kétezer évesnek vallotta magát. Bevallása szerint Kürosz babiloni király neki ajándékozta Mózes pálcáját, és személyesen ismerte Poncius Pilátust és a tizenkét apostolt. Számtalan királyi udvarban megfordult. Valószínűleg titkosszolgálati és diplomáciai feladatokat is ellátott. Beszélt franciául, angolul, németül, olaszul, spanyolul, oroszul, portugálul, arabul, törökül, perzsául, kínaiul, hindiül valamint számos régi nyelven is. Ékszerész, aranyműves, festő és sok hangszeren játszó művész volt, de foglalkozott textil- és porcelángyártással is. Megjósolta a francia forradalmat. Kapcsolatban állt a rózsakeresztesekkel is, akik Christian Rosenkreutz, Bacon, Szent Alban reinkarnációjának tartották. Többek között a következő neveken ismerték: Bellamare grófja, Monferrat márkija, Schoening lovag, Rákóczi fejedelem fia... Könyve: A legszentségesebb Trinosophia. III. Napóleon (1808-1873) bizottságot hozott létre az elfogására. Emma Calvé énekesnő fotót dedikált részére 1897-ben. 1972-ben a francia tévében egy Richard Chanfray nevű ember lépett fel, aki a grófnak adta ki magát, és állítólag ólomból aranyat csinált.  

Alessandro di Cagliostro gróf (1743-1795) utazó, alkimista, okkultista és szerencsevadász volt. Valódi neve Giuseppe Balsamo. Médiumként és hitgyógyítóként szerezte legnagyobb sikereit. A Máltai Lovagrend beavatta Szent János tanításaiba és az okkult tudományokba. Szabadkőművesség és eretnekség vádjával 1789-ben bebörtönözték, ahonnan haláláig nem szabadult.  

Eliphas Lévi Zahed (1810-1875) eredeti neve Alphonse Louis Constant. A kabbalát a kereszténységgel ötvözte és az ókori okkultizmust akarta összeegyeztetni a modern tanokkal. Eltanácsolták a papi pályáról szexuális szabadossága miatt. Számos könyve közül az egyik legfontosabb műve a Nagy mágia dogmája és rituáléja. A Tarot nagy arkánumait szimbolikusan az Élet Fájához kapcsolta. Élete során megidézte az ókori Apollóniuszt, aki egy pitagoreus okkultista volt.  

Helena Petrovna Blavatszkij (1831-1891) Oroszországi misztikus és kalandornő. Kígyóbűvölőként bejárta Tibetet, Indiát Európát és Amerikát. Összeszedte a keleti misztikus tanokat, amik ebben az időben Európában nagyon divatosak voltak. Kairóban találkozott Paul Metamon kopt mágussal, és tanult tőle. Híres médium volt, könyveit szellemek sugallták. 1875-ben, a Miracle Club elnevezésű spiritiszta körből megalapította a szintén spiritiszta indíttatású Teozófiai Társaságot, Adyani ágazat néven. Nevéhez fűződik a Teozófusok Egyesült Páholya is. 1877-ben 1300 oldalas könyvet jelentetett meg, melynek címe Leleplezett Ízisz. 1979-ben Indiába menekült, a személyét övező intrikák és botrányok miatt. Később Németországban is megalapította a Teozófiai Társaságot. (1884) Fő műve A titkos tan (The Secret Doctrine). [ouija tábla]  

Rudolph Steiner (1861-1925) német látó, okkultista, teozófus és tudós. A Teozófiai Társaságból vált ki és létrehozta az Antropozófiai Társaságot. Atlantisz és Lemúria mítoszait tanulmányozta. Kapcsolatban állt az Ordo Templi Orientis-szel és az Illuminátusok Rendjével is. Egyénre szabott oktatási rendszert dolgozott ki. Könyvei Az okkult tudomány, A kereszténység mint misztikus tény, Hogyan juthatunk a magasabb világok megismeréséhez.  

Papus (1865-1916) spanyol születésű orvos. Párizsban élt. Nagy hatással volt rá a teozófia és a hermetikus, alkímiai és kabalisztikus szövegek. Lévi tanítványa volt.  

Moina Mathers (1865-1928) a francia filozófus, Henry Bergson nővére. 1890-ben ment hozzá Mathers-hez, és csatlakozott az Arany Hajnal Rendhez és később a Alfa-Omega Templomának feje lett. Titkos neve Vestigia Nulla Retrorsum (Nincsenek nyomok mögötte). A rendben Dion Fortune riválisa lett. Dion azzal vádolta, hogy asztrális macska formájában megtámadta őt és sebeket ejtett rajta. Pszichikus gyilkosság is szerepelt a vádak között. Az áldozat Metta Fornario, Alfa-Omega tag volt. [Frater Achad]  

Frater Achad (1886-1950) eredeti nevén Charles Stansfeld Jones. Aleister Crowley fogadott fia, és tanítványa volt. Értelmezte A Törvény Könyvét (Crowley), amivel kivívta az okkult körök tiszteletét. Műveiben a Tarot és az Élet Fája ösvényeinek kapcsolatát is elemezte.  

Ismertebb írásai: QBL: A menyasszony fogadása, Isten testének anatómiája, Az új aeon.  

Dion Fortune (1891-1946) angol okkultista és írónő. 1919-ben lett az Arany Hajnal Hermetikus Rend tagja. A mágia és az asztrális utazás élményéből okkult regényt írt. Miután Mathers feleségével, Moina Mathers-szel összeütközésbe került, 1922-ben férjével Penry Evans-szel megalapította a Belső Fény Testvériségét.

Ajánlott

Bevezetés a Cthulhu-mítoszba e-book

Bevezetés a Cthulhu-mítoszba tanulmányának frissített, ebook verziója a TBA Könyvek kiadásában!

tovább

Őszi könyvhullás

Szeptemberben kézhez kapják olvasóink az Azilum legújabb, 17. számát. Emellett érkezni fog Árnyak az időn túlról különszám 3. része is, ezzel kerek egész képet alkothatunk a Cthulhu-mítosz irodalmáról a kezdetektől napjainkig!

tovább

Kommentelés

Minden mező kitöltése kötelező!

Hozzászólások

Nem érkezett még hozzászólás.